Disclaimer

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op onze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de website volledig en/of juist is. PraktijkTotaal is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is zijn we niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de website of het onvermogen om de website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. Wij garanderen niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan. Wij zijn te allen tijde bevoegd om de inhoud van de website aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen – inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij ons of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van ons, is het u niet toegestaan om de inhoud van de website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet) substantieel deel van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.

Verwijzingen naar websites van derden

De website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites hebben wij geen zeggenschap. Wij accepteren dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van de website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de website, kunt u contact met ons opnemen: PraktijkTotaal, 085 76 04 470, info@PraktijkTotaal.nl